ROTTERDAM
follow us at LinkedIn
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Historie

De eerste keer

Rotterdam is de 'founding gemeente' van de Dialoog-dagen. De eerste dag was het resultaat van maatschappelijk ongenoegen over de vervreemding tussen de verschillende bevolkingsgroepen die mede het resultaat was van de aanslagen van 11 september 2001.

 

Verschillende maatschappelijke en levensbeschouwelijke organisaties en verontruste burgers staken de koppen bij elkaar. Mede dankzij de inspirerende aanwezigheid van de Brahma Kumaris Spirituele Academie (BKSA) Afdeling Rotterdam, in de persoon van Roos Nabben, kwam uiteindelijk het model van de 'Dag van de Dialoog' uit de hoge hoed.

 

Tijdens dit evenement zouden mensen in Rotterdam de mogelijkheid krijgen om elkaar te ontmoeten in gevarieerd samengestelde groepen aan over de stad verspreide tafels. De eerste editie vond plaats op zaterdag 12 oktober 2002. Het evenement bleek dusdanig succesvol dat andere steden snel volgden. Onder meer Amsterdam, Schiedam en zelfs Berlijn namen het Rotterdamse initiatief over.


Dankzij financiële ondersteuning van het Oranje Fonds is de Dag van de Dialoog sinds 2006 een landelijk evenement.

Met elkaar, voor elkaar

Vanaf het begin was duidelijk dat de Dag alleen dan een succes kon worden als we er allemaal aan zouden bijdragen en met elkaar de verantwoordelijkheid zouden nemen. De Dag werd dan ook niet 'ondergebracht' bij een van de Platform-organisaties. De lijnen werden en worden uitgezet door het Platform De Dialoog, een samenwerkingsverband van organisaties en individuen. Elk jaar wordt voor een paar maanden een projectbureau ingericht dat de organisatorische werkzaamheden verricht. Voor de Rotterdamse organisatie is deze werkwijze fundamenteel: we doen het met z'n allen, of we doen het niet.

 

Belangrijk is hierbij ook de opstelling van de gemeente. Vanaf het begin heeft de gemeente Rotterdam de rol van het Platform benadrukt en ondersteund. De gemeente maakt de Dag financieel mogelijk. Zij betaalt de kosten voor PR en het projectbureau. De Platformleden zijn zelf verantwoordelijk voor hun inzet.

Enthousiasme

Enthousiasme

Vanaf de eerste editie in 2002 bleek de Dag een enorm succes. Het aantal tafels steeg van 90 in 2002 tot 213 in 2007! Deze stijging heeft mede te maken met de enthousiaste reacties van deelnemers aan eerdere edities.

Mensen ervaren de gesprekken over het algemeen als bijzonder plezierig en leerzaam.

 

Het Rotterdamse College van B&W doet elk jaar enthousiast mee. Ook veel raadsleden schuiven aan. Burgemeester Opstelten is bereid gevonden om beschermheer te zijn van de Rotterdamse Dag van de Dialoog.

 

Leerproces

Leerproces

De Dag van de Dialoog is voor de organisatoren elk jaar weer een leerproces. Door de jaren is een aantal zaken aangepast.

 

De eerste jaren sloten we bijvoorbeeld af met ene grootschalige slotbijeenkomst. Daar zijn we mee gestopt. Het bleek dat de deelnemers niet erg enthousiast waren. Het was een beetje teveel. Soms wekte het zelfs ergernis op: De kracht van de Dag is het persoonlijke gesprek. Dan is het een afknapper om vervolgens een paar uur te moeten luisteren naar 'pratende hoofden' op een podium. De laatste jaren organiseren we dan ook alleen een afsluitende borrel voor de gespreksleiders.

 

We zijn de Dag steeds meer gaan zien als inspiratiebron. Het gaat niet meer alleen om de Dag zelf. We nodigen organisaties en individuen nadrukkelijk uit om de methodiek door het jaar heen zelf te hanteren. Vanuit het welzijnswerk wordt daar enthousiast gebruik van gemaakt.

 

De methodiek als zodanig vraagt ook om 'onderhoud'. Steeds meer aandacht is er in Rotterdam voor de training van de gespreksleiders. Gespreksleiders mogen alleen dan een dialooggesprek leiden als ze hebben meegedaan aan een training. Deze training is de afgelopen jaren steeds verder inhoudelijk ingevuld. Ook bleek het nodig om het trainingsaanbod te diversifiëren: er worden nu trainingen aangeboden voor beginnende en voor ervaren gespreksleiders.

 

De meeste Platform-leden hebben al enige ervaring met de Dag van de Dialoog. Toch is het elk jaar weer moeilijk om een goed thema te vinden en de daarbij behorende vragen te bedenken. Om die reden organiseren we elk jaar een aantal proeftafels. Platformleden en vrienden en bekenden testen dan de bruikbaarheid van thema en vragen.

 

We mogen niet klagen over belangstelling voor de Dag, maar toch missen we elk jaar weer een aantal interessante doelgroepen. Om die reden wordt de laatste jaren een kick-off bijeenkomst georganiseerd in het stadhuis. De afgelopen jaren hebben we speciaal aandacht besteed aan woningbouwcorporaties, bedrijven en scholen.

 

Vertegenwoordigers zijn uitgenodigd om, in aanwezigheid van leden van het College van B&W, nader kennis te maken met de Dag van de Dialoog. Onze verwachting is dat deze 'intermediaire kaders' vervolgens hun enthousiasme overdragen op de collega's binnen de sector. Dat werkt heel aardig. Leuk bijkomend effect is dat de pers enthousiast aandacht besteed aan deze bijeenkomst. Op die manier wordt de Dag op twee manieren 'gelanceerd'.

 

Tenslotte hebben we geleerd om de organisatorische rompslomp beter onder controle te brengen. In het enthousiasme voor de Dag wordt soms vergeten dat er ook een heleboel werk moet worden verricht: pr, tafels organiseren, deelnemers verdelen, evalueren, etc. Het projectbureau werkt steeds efficiënter. Verder is er een aparte stichting opgericht, met een bestuur dat de dagelijkse bestuurszaken voor haar rekening neemt.

 

 

Award

Award

Als je zes jaar bestaat komen er mensen en organisaties 'bovendrijven' die heel erg belangrijk zijn geweest. In 2007 is besloten om via een 'Dialoog-award' deze mensen extra in het zonnetje te zetten. Er zijn inmiddels twee awards toegekend: één aan Burgemeester Ivo Opstelten, omdat hij aan de wieg stond van de eerste Dag van de Dialoog en bijzonder actief heeft ingezet om anderen enthousiast te maken.

 

De tweede award was (natuurlijk) voor Roos Nabben van de BKSA, omdat zij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de inhoudelijke kant van de Dag van de Dialoog. Zij maakte daarbij gebruik van de Peace Worshop ontwikkeld door de Brahma Kumaris World Spiritual University voor het project Manifesto 2000. In die workshop wordt gebruik gemaakt van 'Appreciative Inquiry', een methode om op een positieve manier veranderingen in organisaties teweeg te brengen. Deze methode introcudeerde zij voor de Dag van de Dialoog. Daarnaast zette zij ook de 'Talking Stick' in, een hulpmiddel om tot openhartige gesprekken te komen. Roos bleef hameren op de kwaliteit van de gesprekken. Verder heeft Roos de Dag van de Dialoog, na haar vertrek bij BKSA Afdeling Rotterdam, ook ondersteund bij het Hoofdcentrum van de BKSA in Amsterdam en nam ze het initiatief om de Dag van de Dialoog in Maastricht, waar ze nu BKSA Afdeling Maastricht coördineert, te organiseren.

 

Nieuwe invalshoeken

De Platformleden werken continu aan vernieuwing van de methodiek. De gespreksmethode is aangepast voor jongeren op taalgebruik, begrenzing van de themakeuze en begrenzing in het gesprek: de vragen werden minder algemeen gesteld en het thema werd naar de directe leefwereld van de jongeren gehaald.

 

In het kader van het Emancipatietraject zijn de dialooggesprekken 'Laat van je Horen' van start gegaan. 'Laat van je horen' is een dialoogcyclus waarbij voor vrouwen een podium gecreëerd wordt om 'van zich te laten horen'. In dialooggesprekken kunnen vrouwen met verschillende culturele achtergronden meningen of ideeën uitwisselen. Tijdens de dialoogbijeenkomsten is tevens gelegenheid om in gesprek te gaan met een politicus/ belanghebbende.

 

Juni 2007 waren de Turkse vrouwen van de Rotterdamse wijk Pendrecht aan de beurt om hun mening te laten horen. Onder het genot van een uitgebreid Turks ontbijt kwamen de onderwerpen 'integratie met behoud van eigen cultuur', 'veiligheid op straat, contact met de wijkagent' aan de orde. De dialooggesprekken leverden een direct resultaat op. Binnenkort gaan de vrouwen aan de hand van het initiatief Opzomeren hun wijken opfleuren en hebben ze een ontmoeting met hun wijkagent.

 

April 2008 gingen verschillende vaders met elkaar in gesprek in buurtcentrum Schiemond. Het thema was 'Opgroeien in Schiemond'. Vaders met verschillende achtergronden, die elkaar vooraf niet kenden, met kinderen van verschillende leeftijden (de jongste 2 jaar oud, de oudste zelf al moeder). Jonge vaders met veel vragen in hun hoofd en doorgewinterde vaders met de nodige ervaring, door schade en schande verkregen. Betrokken vaders met ontroerende verhalen. Bezorgde vaders die hun bezorgdheid wilden delen. Trotse vaders, trots op hun kinderen, maar ook op hoe zij zelf, in soms pittige tijden, oplossingen hebben gevonden bij problemen in de opvoeding. Bovenal vaders die, net als al die andere vaders, het beste voor hun kinderen willen.

 

Doel bereikt?

Vanaf het begin hebben de initiatiefnemers bescheiden doelen gesteld. Geen grote woorden, geen langdurige traject. De Rotterdamse Dag van de Dialoog nodigt deelnemers uit om nader kennis te maken. Aan de hand van een gespreksformule en een thema wisselen Rotterdammers van allerlei pluimage denkbeelden en ervaringen uit: een goed gesprek in een prettige ambiance. Meer niet, maar ook zeker niet minder!

 

Zes jaar verder kan de rekening worden opgemaakt. Heeft de Dag bijgedragen aan het versterken van de sociale cohesie? Zat heel Rotterdam bij elkaar aan tafel? Is Rotterdam nu een betere stad? Natuurlijk zijn die vragen niet simpel te beantwoorden. Wel kunnen we concluderen dat de afgelopen jaren tienduizenden Rotterdammers een goed gesprek met elkaar hebben gehad over maatschappelijk en persoonlijk relevante zaken.

 

De diversiteit aan de tafels was groot. Natuurlijk missen we altijd mensen, maar het opbouwwerk en de maatschappelijke en levensbeschouwelijke partners in het Platform zijn in staat geweest om hun achterban te mobiliseren. In een maatschappelijke klimaat waarin het lijkt dat de afstand tussen burgers onderling eerder toe- dan afneemt kunnen dergelijke ontmoetingen een belangrijke positieve rol vervullen.

 

Iedereen beleeft de Dag van de Dialoog natuurlijk anders. Voor de een was het simpelweg een leerzaam gesprek. Sommige gespreksdeelnemers bleven elkaar na de Dag ontmoeten. Weer anderen introduceerden de Dialoog-methode in eigen organisatie of bedrijf. De Rotterdamse organisatoren zijn er van overtuigd dat de deelnemers de prettige gesprekservaring ook zullen gebruiken in de privé-sfeer. Een leuk bij-effect was verder dat de Platform-leden elkaar beter leerden kennen. Er ontstonden nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken.

 

Tafels en thema's

Hieronder een overzicht van de thema's en het aantal gesprekstafels en deelnemers per editie van de Rotterdamse Dag van de Dialoog.

 

1e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: zaterdag 12 oktober 2002
Thema: 'Ontmoet een ander en laat jezelf zien!'
Aantal gesprekstafels: circa 90
Aantal deelnemers: circa 750

 

2e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: zaterdag 25 oktober 2003
Thema: 'Respect voor elkaars waarden!'
Aantal gesprekstafels: circa 100
Aantal deelnemers: circa 800

 

3e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: zaterdag 27 november 2004
Thema: 'Rotterdam Deug(d)t!'
Aantal gesprekstafels: circa 110
Aantal deelnemers: circa 850

 

4e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: zaterdag 18 juni 2005
Thema: 'Erbij horen!'
Aantal gesprekstafels: circa 125
Aantal deelnemers: circa 1000

 

5e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: vrijdag 24 en zaterdag 25 november 2006
Thema: 'Gaan voor je stad!'
Aantal gesprekstafels: 187
Aantal deelnemers: 1450

Eindevaluatie DvdD 2006

 

6e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: vrijdag 2 en zaterdag 3 november 2007
Thema: 'Luister nou!'
Aantal gesprekstafels: 213
Aantal deelnemers: 1700

Evaluatie DvdD 2007

 

7e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2008
Thema: 'Smaken verschillen'
Aantal gesprekstafels: 247
Aantal deelnemers: 1900

Evaluatie DvdD 2008

 

8e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: vrijdag 6 en zaterdag 7 november 2009
Thema: 'Heb 't Lef'
Aantal gesprekstafels: 223
Aantal deelnemers: 1750

(Evaluatie op te vragen door een mailtje aan info@dagvandedialoog.nl)

 

9e Rotterdamse Dag van de Dialoog

Datum: vrijdag 5 en zaterdag 6 november 2010

Thema: 'Alles uit de kast'

Aantal gesprekstafels: 228

Aantal deelnemers: ....

Evaluatie DvdD 2010