ROTTERDAM
follow us at LinkedIn
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Methodiek

Dialoogmethodiek

Om een dialooggesprek te kunnen laten slagen, is het van belang dat de deelnemers open staan voor de ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen. Alleen dán kunnen zij tot nieuwe inzichten komen die tot meer begrip leiden voor elkaars waarden. De Dialoogmethodiek is gestoeld op de theorie van de Appreciated Inquiry, die gekenmerkt wordt door de 4 rondes van kennismaken, ervaringen uitwisselen, dromen en doen.

Belangrijkste uitgangspunten van de methodiek:

 1. De dialoog is geen debat
  Het gaat niet om discussie over meningsverschillen, noch om te streven naar een gezamenlijk standpunt. De gespreksmethodiek draagt bij tot een sfeer van intimiteit die het mogelijk maakt om openhartig met elkaar te praten. Luisteren staat voorop. De nadruk ligt op het kennisnemen van de gedachten en ervaringen van de ander. Belangrijk is het delen van elkaars waarden (en normen) waarnaar men handelt en leeft in Rotterdam.

 2. Centraal staat de eigen rol en de eigen verantwoordelijkheid van burgers
  Er wordt niet bedacht wat een ander, of bijvoorbeeld de overheid zou moeten doen. Het gaat er om met elkaar van gedachten te wisselen over de eigen (on)mogelijkheden. De rol van de dialoogvoorzitter is in dit kader van groot belang. Hij of zij bewaakt de formule en draagt er zorg voor dat de deelnemers het vooral over de eigen verantwoordelijkheid hebben.

 3. Er moet niets
  Mensen kunnen deelnemen aan de gesprekken, zonder dat ze direct deel moeten gaan uitmaken van een 'beleidstraject'. De dialoog biedt via zogenaamde 'dialoogcirkels' de mogelijkheid om elkaar te blijven ontmoeten. Dergelijke cirkels kunnen bestaan uit mensen die bij elkaar aan tafel hebben gezeten, of uit deelnemers die elkaar hebben getroffen op basis van belangstelling voor soortgelijke initiatieven. Dergelijke cirkels kunnen zowel door de Platformorganisaties als particulieren worden 'opgepikt'. Zowel Platformorganisaties als particulieren kunnen vervolgdialogen faciliteren en begeleiden. De Stichting In Dialoog kan coördineren en ondersteunen. 

 4. De methodiek kan worden toegepast in verschillende verbanden
  De afgelopen jaren zijn verschillende 'specifieke' dialogen opgezet: binnen kerken, binnen levensbeschouwelijke organisaties (interreligieuze ontmoeting), op scholen (tussen jongeren), ouder-kind-gesprekken, et cetera.

De 6 pijlers van de Dag van de Dialoog:

 1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties.
 2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
 3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgens vaste vragen die zijn opgesteld volgens de dialoogmethodiek.
 4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd die door de organisator van de lokale Dag van de Dialoog wordt aangeboden.
 5. De eigen rol en verantwoordelijkheid van de deelnemers aan de dialoog staat centraal.
 6. Een centrale organisator coördineert de Dag van de Dialoog, ondersteunt deelnemende organisaties en zorgt voor communicatie en publiciteit.

Spelregels:

 1. Het is aan te bevelen dat de gespreksleiders getraind worden in het toepassen en bewaken van de regels.
 2. Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen. Vertel op dat moment a.u.b. niet jouw verhaal.
 3. Geef niet je mening over hun ervaringen.
 4. Waardeer het verhaal van anderen, oordeel niet.
 5. Wees écht nieuwsgierig naar de ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen. Probeer je open te stellen en tot je door laten dringen wat de ander zegt.
 6. Sommige mensen zullen langer tijd nodig hebben om over hun antwoorden na te denken. Sta toe dat mensen zoeken, stotteren of dat het even stil is.
 7. Spreek voor jezelf: praat zoveel mogelijk vanuit de ik-positie, vermijd 'je' of 'men'.
 8. Vraag bij algemeenheden om concrete voorbeelden en om toelichting als je iets niet begrijpt.
 9. Behandel de ander zoals jezelf zou worden behandeld: met respect en vriendelijkheid.